ติดต่อเจ้าหน้าที่

  • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
    ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  • อีเมล์ mcudiv@gmail.com
  • โทรศัพท์ 035 248000